• Phone: 0674-2313313/09238106667
  • Email: swabhiman.bhubaneswar@gmail.com

Media Speaks 2012

 
11th November 2012
The Samaj
 

Darshan
 
 
Krutibibha
 
 
The Dharitri
 
 
The Samaj
 
 
The Sambad
 
 
Sarvasadharana
 
 
The New Indian Express
 
 
6th November 2012
The Samaj
 
 
The Dharitri
 
 
Sarvasadharana
 
 
The Sambad
 
 
5th November 2012
Nutan Odisha
 
 
The Dharitri
 
 
The Sambad
 
 
The Samaj
 
 
Prameya
 
 
The New Indian Express
 
 
4th November 2012
The New Indian Express
 
 
Suryaprabha
 
 
The Samaj
 
 
The Dharitri
 
 
3rd November
The Sambad
 
 
 
The Samaj
 
 
 The Nakshtra Jyoti
 
 
The New Indian Express
 
 
The Sambad
 
 
The Times of India
 
 
Sarvasadharana
 
 
2nd November 2012
The Indian Express
 
 
The Dharitri
 
 
The Pioneer
 
 
Sarvasadharana